divendres, 28 de gener de 2011

Preguntes i Respostes sobre la reforma de les pensions acordada entre Govern i Sindicats ( 28/01/2011 16h)

Informació revisada el 02/02/2011 a les 23h (Canvis respecte a la versió del dia 31/1/20011, en color vermell)

L'acord el podeu descarregar en format PDF del següent Link: Acord social

A quina edat en podré jubilar?
L'edat de jubilació s'eleva de 65 a 67 anys per a tots els treballadors. No obstant això, no serà de forma automàtica, i s'aplicarà progressivament en el període comprès entre 2013 i 2027, amb un ritme d'un mes per any fins a 2018, i de dos mesos per any des de 2019 a 2027.
No hi ha excepcions?
Sí, per a aquells que tenen llargues carreres professionals i també per a aquells que tinguin oficiosos penosos i perillosos (està per definir quines professions entraran en aquesta categoria). El que sí se sap ja és que els treballadors podran seguir jubilant-se als 65 anys conservant la pensió completa si han cotitzat almenys durant 38 anys i mig. La generació que es jubila ara va començar a treballar molt jove i, per tant, acumula molts anys d'aportacions al sistema. Actualment, tres de cada cinc treballadors que es retiren (un 64%) abandona el mercat a partir dels 35 anys cotitzats. Mes problemes per a saltar aquest llistó tindran els joves actuals, que han començat més tard a cotitzar, i les dones, amb llacunes en les seves carreres de cotització.
Quant cobraré de pensió?
Actualment la pensió es calcula sobre la base de cotització dels últims 15 anys. Després de la reforma s'ampliarà aquest període a 20 anys en primer terme i a 25 en segon. L'elevació es realitzarà progressivament a raó d'un any des de 2013 a 2022.
Els treballadors acomiadats entre els anys 2013 i 2017 podran aplicar-se un còmput de fins a 20 anys i els que sigui entre 2018 i 2022 podran augmentar-lo fins als 25 anys.
Segons dades del Govern, actualment el 64,48% dels pensionistes accedeixen a la prestació màxima i estima que aquest percentatge es vagi reduint fins al 50% dintre en els pròxims anys per "l'evolució de les carreres de cotització".
Quants anys hauré de cotitzar per a cobrar tota la pensió?
Actualment cal treballar un mínim de 35 anys per a cobrar el 100% de la pensió. A partir de 2013, aquest termini s'augmentarà progressivament fins a arribar a els 37 anys en 2027 per als quals es retirin als 67 anys. Qui hagin cotitzat durant 38,5 anys podran retirar-se als 65 cobrant tota la pensió.
Seguirà existint la jubilació anticipada?
Els treballadors es podran seguir retirant de forma anticipada, encara que el Govern tracta endurir aquesta facultat. La jubilació anticipada mantindrà únicament per als casos de crisis empresarials. És a dir, solament els treballadors acomiadats que passin per l'atur un període mínim de sis mesos podran accedir a la jubilació anticipada per aquesta via.
Existirà la possibilitat de jubilar-se de forma anticipada i voluntària a partir dels 63 anys amb una carrera de cotització de 33 anys o més, aplicant un coeficient reductor en relació a l'edat de jubilació ordinària que li correspongui depenent del moment de desenvolupament de la reforma. Amb caràcter general, el coeficient reductor passarà del 8% al 7,5%, això vol dir que la jubilació anticipada i voluntària als 63 anys suposarà una penalització del 15% per al primer moment de la reforma i del 30% respecte als 67 anys que estiguin vigents en 2027.
Es important indicar, que el acord preveu el manteniment de les condicions d'accés de jubilació anticipada prèvies a la subscripció d'aquest acord a totes les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en ERO's o per mitjà de convenis col·lectius i/o acords col·lectius d'empresa, així com decisions de processos concursals aprovats o subscrits amb anterioritat a la signatura d'aquest acord, fins i tot per a les persones que tinguin compromesa la seva sortida per a un moment posterior a la signatura del mateix.
 
Avantatges per als joves:

En una concessió als sindicats i amb vista als joves, el Govern ha acceptat comptabilitzar com part de la vida laboral els períodes transcorreguts com becaris, amb un límit de dos anys, i permetre així arribar a aquests 38 anys i mig requerits per a retirar-se als 65. En qualsevol cas s'haurà d'acreditar degudament aquest període d'aprenentatge.

Avantatges per a les mares:

El mateix passarà amb el període no cotitzat i dedicat (majoritàriament per la dona) a cura de fills: la persona que hagi optat per aquesta solució podrà sumar nou mesos per fill a la seva cotització, amb un topall de dos anys. No serà per a totes les dones, sinó per a aquelles que interrompin la seva vida laboral per a tenir fills.
També s'àmplia a tres anys el període cotitzat per excedència per a cura de fills. 


Quant anys hauré de cotitzar per a tenir dret a la pensió contributiva?

Com abans de la reforma, aquest període es queda com està, en 15 anys, encara que això solament dóna dret a cobrar el 50% de la pensió.
Aura algun Incentiu per els que retardin la jubilació.
D'altra banda, també s'ha modificat l'incentiu per a aquells que retardin voluntàriament l'edat de jubilació sobre l'ordinària, passant del 2%-3% al 3,5%, tant per a aquells que treballin més enllà dels 67 com els que ho faci als 65 anys, i puguin jubilar-se a aquesta edat pels seus anys cotitzats.

Con afectara la reforma a treballadors amb altres regims:
  • Els treballadors per compte aliè del REASS es veuran integrats en el Règim General, a través d'un Sistema que garanteixi l'equiparació de les seves prestacions, habilitant-se un període transitori d'evolució de les cotitzacions que garanteixi el manteniment de la competitivitat de les explotacions agràries
  • Durant el procés de tramitació parlamentària de la reforma de la Seguretat Social es procedirà a la revisió de la situació del Règim Especial d'Empleats de Llar a l'efecte de la seva integració en el Règim General de la Seguretat Social.
  • Amb la finalitat de fer convergir la intensitat de l'acció protectora dels treballadors  Autònoms (per compte propi) amb la dels treballadors per compte aliè, les bases mitges de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms experimentaran un creixement almenys similar al de les mitjanes del Règim General.
En quins casos serà possible prejubilarse:

La reforma també contempla que les prejubilacions tinguin caràcter voluntari i no hagin de passar per un acomiadament, al mateix temps que s'encareixen per als empresaris les prejubilacions en expedient de regulació (ERO's). El Govern reserva la jubilació anticipada per acomiadament quan siguin causes "objetivables", com la mort o incapacitat de l'empresari, concurs de creditors, etc.
D'aquesta forma, se separen els expedient de regulació de reducció de plantilla. En aquest cas, si fins a ara només es podia jubilar a treballadors majors de 52 anys assumint el cost l'empresa fins als 61 anys, ara s'establirà el límit d'edat en els 55 anys i la càrrega per a l'empresa s'estendrà fins que el treballador compleixi els 63 anys. Segons xifres del Ministeri de Treball.
Les prejubilacions anticipades (entre baixes voluntàries i acomiadaments), ascendeixen a setembre de 2010 a 53.000 persones, el que suposa un 25,1% del total de les altes per jubilació.

Quins efectes tindrà la reforma:

El Ministeri de Treball assegura que permetrà l'estalvi i reequilibri esperat pel govern entre 2030 i 2040, fins a suposar el 13% del PIB. Des del Govern, es matisa que les pensions seguiran pujant, però es generarà un efecte positiu sobre l'economia que farà descendir aquesta ràtio. El Govern sosté que el sistema seria insostenible sense la reforma al voltant de l'any 2025, mentre que amb ella es garanteix la seva estabilitat fins a 2040. A més, el Govern "ni es planteja" haver de tocar el Fons de Reserva de la Seguretat Social, també cridat 'guardiola de les pensions'.
Un altre dels efectes previstos per Treball és una reducció de l'economia submergida ja que reclamaran la seva cotització i es pressionarà per a tenir l'alta en la Seguretat Social per a poder tenir carreres més llargues.
De la mateixa manera, s'espera que s'ampliï "notablement" la permanència en li mercat laboral, fins a guanyar entorn de dos anys més de cotització per treballador, i que disminueixin les jubilacions anticipades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada