dimecres, 5 de maig de 2010

Declaració de la renda 2009 “La nomina i les retribucions en espècie”

La nòmina té alguns complements que no es consideren retribucions en espècie i no hi ha obligació de declarar-los, sempre que compleixin uns requisits.


Relació de retribucions en espècie:
  • Lliurament d'accions o participacions de l'empresa als treballadors en actiu, de forma gratuïta o per preu inferior al normal del mercat. El contribuent no haurà de declarar per ells sempre que no excedeixi de 12.000 euros anuals.
  •  Els cursos de formació per el reciclatge personal i els estudis exigits pel desenvolupament de les activitats o les característiques dels llocs de treball dels empleats, no tenen que declarar-se.
  • El lliurament als empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa, com vals o targetes per menjar, no tenen que declarar-se sempre que la quantia no superi els nou euros diaris i que estiguin numerats, expedits de forma nominativa i que figuri en ells l'empresa emissora.
  • No es considera retribució en espècie, el pagament de les guarderies, sempre que els locals estiguin degudament homologats per l'Administració pública competent, i siguin destinats a prestar el servei de primer cicle d'educació infantil.
  • Les assegurances d'accident laboral o de responsabilitat civil i les despeses per assegurances per malaltia, han de complir els següents requisits perquè no es consideri retribució en espècie: que la cobertura del treballador abast al propi treballador, cònjuge i descendents i que les primes no excedeixin als 500 euros anuals.

Altres deduccions de les quals pot gaudir el treballador/a:
  • Maternitat: les dones amb fills menors de tres anys que siguin treballadores, bé sigui com autònomes o com assalariades, i estiguin donades d'alta en el règim de la Seguretat Social podran acollir-se a una deducció no superior a 1.200 euros anuals.
  • Naixement: si el contribuent ha residit els dos anys previs al naixement o adopció del seu fill podrà acollir-se a la deducció de 2.500 euros.
  • Si durant 2009 el contribuent va formar part d'una reducció de plantilla a través d'un Expedient de Regulació d'Ocupació ha de saber que no està exempt de tributació.
  • Per a la declaració de l'IRPF de 2009 s'eleva l'import exempt de tributació de 20 a 45 dies per any treballat, amb un màxim de de 42 mensualitats per a les rendes procedents d'indemnitzacions per ERO’s i acomiadaments produïts per causes objectives aprovats amb posterioritat al 8 de març.
  • Es manté la deducció de 400 euros anuals, ja que la seva eliminació, que recullen els Pressupostos Generals de l'Estat de 2010, serà efectiva en 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada