divendres, 9 de març de 2012

NOU SISTEMA DE JUBILACIÓ A PARTIR DE 2013


La Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, ha aprovat finalment la popular reforma de les pensions. Aquesta reforma introdueix canvis transcendentals com són retardar l'edat de jubilació als 67 anys, i augmentar els anys que es tenen en compte per al càlcul de la pensió.

EXISTEIXEN DOS TIPUS DE JUBILACIÓ:

JUBILACIÓ ORDINARIA
Aquest canvi en l'edat de jubilació s'aplicarà gradualment entre l'any 2013 i l'any 2027, afegint 1 mes per any fins 2018, i 2 mesos per any des 2019 fins al 2027.1


ANYS DE COTITZACIÓ:
L'altre canvi important que s'ha realitzat és el increment progressiu dels anys que es prenen en compte per calcular la quantia de la pensió. Fins ara, la pensió es calculava sobre una mitjana de les cotitzacions dels últims 15 anys.
Després de la reforma, el període a considerar serà de 25 anys, però s'anirà ampliant de manera gradual des del 2013, i tindrà plena aplicació el 2022 quan es computin plenament els 25 anys.


INCREMENT DEL MPUT DE
15 A 25 ANYS

Durant 2013
16 anys

Durant 2014
17 anys
Durant 2015
18 anys
Durant 2016
19 anys
Durant 2017
20 anys
Durant 2018
21 anys
Durant 2019
22 anys
Durant 2020
23 anys
Durant 2021
24 anys
Durant 2022
25 anys


JUBILACIÓ ANTICIPADA

Es contemplen dues maneres d'accedir de forma anticipada a la jubilació:La que deriva del cessament no voluntari del treballador:
1.       Tenir 61 anys d'edat;
2.       Inscripció a l'Oficina d'Ocupació durant almenys 6 mesos, immediatament anteriors a la sol·licitud de la jubilació;
3.       Mínim 33 anys cotitzats;
4.       Que el cessament en el treball s'hagi produït per:
a.      Acomiadament Col·lectiu l'art. 51 del E.T.
b.      Acomiadament Objectiu del art.52.c) del E.T.
c.      Extinció del contracte per resolució judicial, de l'art. 64 Llei 22/2003 Concursa;
d.      Mort, jubilació o incapacitat de l'empresari individual, del Art.44 de l'ET
e.      Força Major.
f.        Violència de Gènere.


La que deriva del cessament voluntari del treballador:
1.       Tenir 63 anys d'edat;
2.       Mínim 33 anys cotitzats;
3.       El import de la pensió ha de ser superior a la pensió nima que correspondria al treballador per la seva situació familiar en complir els 65 anys.

Ambdues vies d'accés a la jubilació anticipada, impliquen l'aplicació d'uns coeficients de reducció de la pensió per import del 7,5% anual per cada any d'anticipació sobre l'edat ordinària de jubilació.

Desapareix la jubilació anticipada als 64 anys, que existia fins ara per determinades situacions.


JUBILACIÓ PARCIAL

S'incorporen algunes modificacions al sistema de la jubilació parcial. D'una banda, es manté la possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada sense necessitat de contracte de relleu, per a aquells treballadors que hagin assolit l'edat legal de jubilació (entre 65 o 67 anys).

Per als casos en què sigui necessari concertar un contracte de relleu, la base de cotització del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de bases de cotització dels darrers 6 mesos del treballador rellevat.

D'altra banda, i aquesta és la novetat més onerosa per a l'empresa, en relació amb la cotització, l'empresa i el treballador que accedeix a la jubilació parcial, hauran de continuar cotitzant per la base que hauria correspost de seguir treballant a jornada completa. Aquesta novetat s'aplicarà de forma gradual.

INCENTIUS PER ALLARGAR LA VIDA LABORAL

Els treballadors que, un cop complerts els 65 ó 67 anys, vulguin continuar treballant, sels hi aplicarà els següents coeficients en funció de la seva vida laboral:
o    Si han treballat menys de 25 anys: 2% per any treballat a partir dels 67 anys;
o    Si han treballat entre 25 i 37 anys: 2,75% per any treballat a partir dels 67 anys;
o    Si han treballat més de 37 anys: 4% per any treballat a partir dels 67 anys.


EDAT DE JUBILACIÓ SEGONS ANYS COTITZATS

ANY
MENYS DE 38 ANYS I MIG DE COTITZACIÓ
MÉS DE 38
ANYS I MIG DE COTITZACIÓ
Durant 2013
65 anys + 1 mes
6
5A N Y S
Durant 2014
65 anys + 2 mesos
Durant 2015
65 anys + 3 mesos
Durant 2016
65 anys + 4 mesos
Durant 2017
65 anys + 5 mesos
Durant 2018
65 anys + 6 mesos
Durant 2019
65 anys + 8 mesos
Durant 2020
65 anys + 10 mesos
Durant 2021
66 anys
Durant 2022
66 anys + 2 mesos
Durant 2023
66 anys + 4 mesos
Durant 2024
66 anys + 6 mesos
Durant 2025
66 anys + 8 mesos
Durant 2026
66 anys + 10 mesos
A partir 2027
67 anys

NÚM. MÍNIM ANYS COTITZATS PER CALCULAR LA PENSIÓ
Durant 2013
16 anys
Durant 2014
17 anys
Durant 2015
18 anys
Durant 2016
19 anys
Durant 2017
20 anys
Durant 2018
21 anys
Durant 2019
22 anys
Durant 2020
23 anys
Durant 2021
24 anys
Durant 2022
25 anys

NÚM. MÍNIM ANYS COTITZATS PER JUBILAR-SE
Durant 2013
35 anys + 3 mesos
Durant 2014
35 anys + 6 mesos
Durant 2015
35 anys + 9 mesos
Durant 2016
36 anys
Durant 2017
36 anys + 3 mesos
Durant 2018
36 anys + 6 mesos
Durant 2019
36 anys + 9 mesos
Durant 2020
37 anys
Durant 2021
37 anys + 3 mesos
Durant 2022
37 anys + 6 mesos
Durant 2023
37 anys + 9 mesos
Durant 2024
38 anys
Durant 2025
38 anys + 3 mesos
A partir 2026
38 anys + 6 mesos

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada