dissabte, 24 de desembre de 2011

A partir de 2012, els treballadors/as de llar (dona de fer feines), estaran en el Règim General de la Seguretat Social (Nova versió 5/2/2012)

Des del 1 de gener de 2012 els treballadors de llar passaran a formar part del règim general de la Seguretat Social. Aquesta cotització afectarà solament a les cotitzacions i prestacions dels treballadors de la llar, però no a l'àmbit de les relacions laborals, com la protecció per atur.

A partir del 1 de gener de 2012 es donarà un termini de sis mesos naturals perquè els treballadors i els ocupadors de llars familiars puguin adaptar-se a la nova situació. A més, s’estableix un període transitori fins a 2019 perquè l'adaptació no sigui lesiva per als ocupadors ni tingui conseqüències sobre l'ocupació.
Les persones que treballin com treballadors de la llar hauran de tenir un contracte en el qual figuri el nombre d'hores de treball setmanals, el salari mensual o per hora, el salari en espècie, si existeix pacte d'hores de presència o de pernoctació i la seva retribució i el nombre de compte bancari del titular de la llar familiar on domiciliar la cotització.

Els titulars de llars familiars o ocupadors estaran obligats a presentar en la Seguretat Social les sol•licituds d'afiliació, altes i baixes i les variacions de dades corresponents a aquests contractes.


Per altes i baixes aquesta es la pagina web de la Seguretat Social:
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/oficinaderegistro/160883


Si voleu fer l'alta i Baixa personalment, al següent enllaç podeu descarregar l'impres:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/TA2S0138/index.htm

Per las cotitzacions s'establirà una escala de 15 trams en funció dels salaris percebuts, amb quotes que van des de 19,84 euros al mes per 20 hores de treball a la màxima de 164,60 euros al mes per a la jornada completa. Les famílies nombroses tindran bonificacions sobre aquestes quotes.

Amb la reforma actual el que s'ha reformat és la inclusió dels treballadors de la llar en el Règim General de la Seguretat Social, duent amb si una sèrie de modificacions.
Que passaba fins el 31 de desembre 2011:
  • No era obligatori realitzar un contracte (només es realitzava contracte si es treballava a jornada completa, si es treballava per hores no era necessari fer contracte).
  • Si s'estava en Incapacitat temporal per malaltia comuna, no es cobrava des del dia primer fins al dia 21. A partir del dia 22 de baixa ho pagava directament la Seguretat Social.
  • Si es treballava per hores i amb diferents ocupadors, l'obligació de cotitzar a la seguretat social era del treballador (al final el que passava era que ningú cotitzava).
  • La base de cotització era fixa de 748,20€ i el tipus de cotització també al 22%.
Que passara des del 1 de gener de 2012:És obligatori realitzar contracte per escrit, encara que es treballi una hora a la setmana.
Si el treballador esta amb incapacitat temporal per malaltia comuna, el ocupador abonarà del dia 4 al dia 8 i a partir del dia 9 correrà a càrrec de la Seguretat Social.

Actualment la Seguretat Social paga la Incapacitat Temporal dels treballadors de la llar a partir del dia 25.

Sempre hi ha obligació de cotitzar. Ja no es diferencia entre si treballes per hores o a jornada completa. L'obligació de cotitzar es del ocupador i del treballador, i vària en funció dels ingressos (veure taula de trams).
El tipus de cotització segueix sent fix al 22% del que el 18,30% correspon pagar al Ocupador i
el 3,7% correspon pagar-la al treballador. Des del 2013 i fins el 2018 s’aplicarà un augment anual de 0,90 punts percentuals fins arribar al 28,30% al 2019 (el ocupador cotitzarà un 23,60% y el treballador un 4,7%).


 Taula de retribucions mensuals i Bases de Cotització:
Les xifres serveixen per al 2011 (cada any tindran un increment). De moment, hi ha 16 trams que s'imputen a uns salaris aproximats. El més baix inclou als contractes de menys de 74,83 euro sal mes i després van augmentant en franges de cinquanta euros (de 74,83 a 122,93 euros, per exemple) fins al nombre 15, que implica un sou de més de 700,11 euros al mes. L'últim graó anirà pujant un 5% fins a 2019. A cada tram salarial li correspon una base de cotització que s'ajustarà anualment, fins que en 2019 es cotitzi pel salari real que cobra cada treballador. És a dir, el Govern salva els primers passos de la integració amb una quota aproximada que acabarà convergint amb la real per a 2019.
Des del 1 de Gener de 2012, les noves altes es donaran en el Règim General de Treballadors de la Llar. Amb els que estiguin donats d’alta amb anterioritat, es produeix un període transitori, fins al 20 de juny, perquè siguin traslladats a l'aquest nou règim (han de fer-lo l’ocupador i el treballador). Si transcorregut aquest termini no s'ha sol•licitat el trasllat, a partir del 1 de juliol de 2011, es procedirà al seu trasllat d'ofici imputant-li la base de cotització més alta.
Durant els exercicis 2012, 2013 i 2014 s'aplicarà una reducció del 20% a les otitzacions reportades per la contractació de persones que prestin serveis en la llar familiar.
La Seguretat Social tractarà de regularitzar a tots els treballadors domèstics (uns 700.000 a Espanya), de les quals 290.000 ja pertanyen al Règim Especial de Treballadors de la Llar i la resta pertanyen a l’encomia submergida.
La mesura comportarà una ampliació dels drets socials dels treballadors (el 93% són dones).
Els treballadors seguiran sense tenir dret a cobrar l'atur.
Tots els ocupadors s'inclouran en un registre d'empresaris i seran aquests qui les donin d'alta. Les quotes socials es faran a través del banc i es cotitzarà des de la primera hora.
L'alta en la Seguretat Social anirà acompanyat per un contracte de treball que tindrà que especificar:
  • El nombre d'hores treballades setmanalment.
  • E salari mensual o el salaria acordat per hora realitzada, les pernoctacions i qualsevol retribució en espècie.
Si passats els sis mesos d'adaptació de la norma, el ocupador no ha donat d'alta al seu treballador, aquest podrà donar-se d'alta a la Seguretat Social. Si es tenen diversos ocupadores, cadascun d'ells s'haurà de donar d'alta de forma individual i cotitzar per separat el que li correspon al su  treballador.

Preguntes i Respostes:
Sóc ocupador, quines obligacions tinc?
A partir del 1 de gener de 2012, haurà de sol•licitar el seu alta en el registre d'Empresaris del Règim General de la Seguretat Social. Haurà de presentar el contracte que li ha fet al seu treballador en el qual especifiqui hores, salari, pagament en espècies i pernoctacions. És indispensable el nombre de compte del banc perquè li domiciliïn els pagaments.

Què passa si no dono al treballador d’alta?
El treballador pot anar ell mateix a donar-se d'alta, però això implica que li reclamaran al ocupador les seves quotes. Es podria donar el cas que anés un Inspector de Treball a regularitzar la situació. El problema mes greu seria si el treballador patis un accident laboral i això podria suposar uns problema molt greu per el ocupador.

Si un treballador treballa en diverses llars?
Tots li han de donar-se d'alta, cadascun per les hores que treballa en la seva casa.

Hi ha un mínim d'hores?
No. El que hi ha és una quota mínima que s'extreu dels sous inferiors a 74,83 euros. Per a un salari així, la quota mensual a pagar el primer any serà de 19,84 euros, dels quals 16,51 correran a càrrec de la llar.
Cas típic de quatre hores a la setmana
Posem que paga (o rep) entre 219,12 i 267,20 euros al mes. Això suposa una base de cotització de 243,16 euros i una quota a pagar per part del ocupador de 44,47 euros i al voltant de 9 euros per part de treballador.
Desgrava?
Es preveu un període transitori fins a 2019, perquè l'adaptació al sistema no perjudiqui a treballadors i ocupadors.


Si vols veure el la nova llei ves a la pagina 34 del BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT BOE-A-2011-13242 del 2.08.2011.